รายละเอียดงาน

 • ประสานงานกับฝ่ายขายเรื่องรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้
 • ออกใบแจ้งหนี้ จากในระบบ Express และ Excel File
 • จัดทำใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • ติดตามการรับชำระเงินจากลูกค้าและฝ่ายขาย
 • คำนวณค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
 • จัดทำข้อมูล AR Aging รวมทั้งควบคุมการรับชำระเงินจากลูกหนี้ให้ได้ภายในกำหนด
 • จัดทำ AR Account Reconcile
 • คำนวณค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
 • ดำเนินการด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีขารับ (AR) 2-3 ปี
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน และมีไหวพริบ
 • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใข้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการด้านบริษัทประกันภัยและบริษัทนายหน้าประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษได้ในระดับค่อนข้างดี
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อบริษัท
 • เปิดรับเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีการสื่อสารที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี